• Stjepan Cukor, dipl. oec, počasni predsjednik Organizacijskog odbora
  • mr. sc. Dijana Katica, predsjednica Organizacijskog odbora
  • Robert Baćac, dipl. oec, dopredsjednik
  • Rikard Bakan, mag. oec., dopredsjednik
  • prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dopredsjednik

 

Članovi:

Associate Professor Tabita Cornelia Adamov, PhD

Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania”

Dr. Mariana Golumbeanu

National Institute for Marine Research and Development "Grigore Antipa"; Constanta, Romania

doc. dr. sc. Berislav Andrlić, prof. v. š. u t. z.

Veleučilište u Požegi

PhD Tatjana Boshkov, Associate Professor

Fakultet za Turizam i Biznis Logistika, Univerzitet "Goce Delchev" - Shtip, S.Makedonija  

prof. dr. Muhamed Brka, redovni profesor

Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet  

Lekturer, Mariana Ramona Ciolac, PhD

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ”Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara, Facultatea de Management si Turism Rural, Romania  

dr. sc. Krešimir Dabo, viši predavač

Edward Bernays Visoka škola  

dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Institut za razvoj i međunarodne odnose, IRMO  

Tomislav Fain

Udruga hrvatskih putničkih agencija – UHPA

Dubravko Fijačko

Interpret Europe  

prof. dr. sc. Adrijana Filipović, izv. prof.

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru  

Jure Galić, dipl. ing.

Hrvatska turistička zajednica  

mr. sc. Zrinka Golemac, predavač

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju  

prof. dr. Sashko Gramatnikovski

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје  

dr. sc. Mario Hak, prof. visoke škole

Ministarstvo Financija, Porezna uprava  

Mr. Boban Ilić

Standing Working Group for Rural Development in the South East Europet

prof. dr. sc. Marko Ivanković

Federalni agromediteranski zavod Mostar  

dr Jelena Jević, predavač

Akademija strukovnih studija Beograd, odsek Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd  

dr. sc. Katica Jurčević, viša znanstvena suradnica

Institut za migracije i narodnosti –IMIN  

dr. sc. Sandra Kantar, prof. v. š.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  

doc. dr. sc. Ivan Kelić, docent

Ekonomski fakultet u Osijeku  

red. prof. Marija Knežević

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Fakultet za turizam i hotelijerstvo  

dr Biserka Komnenić, profesor strukovnih studija

Visoka poslovna skola strukovnih studija Novi Sad  

dr Igor Kovačević, Assistant Professor

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu  

docent dr Branko Krasojević

Agencija za konsalting i menadžment Savetnik u turizmu  

dr. sc. Marija Lasić, viši asistent

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru  

dr. Miljan Leković, docent

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu  

dr Marija Mandarić, izvanredni profesor

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu  

ms Bojana Markotić Krstinić, dipl. ing. agr.

LEADER mreža Hrvatske  

dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Institut za turizam  

doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena savjetnica

Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar  

Jelena Mesić, dipl. iur.

Hrvatska gospodarska komora  

ma Igor Mišić, viši asistent

Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci   

mrs. Natasha Miteva, PhD, Assist. Professor

Faculty of tourism and business logistics, University Goce Delchev, Shtip, R.N.Macedonia

doc. dr Ilija Moric

Univerzitet Crne Gore - Fakultet za turizam i hotelijerstvo  

mr. sc. Ivo Mujo

Dubrovačko-neretvanska županija  

Mr Tina Novaković

Univerzitet Mediteran Podgorica, Fakultet za turizam  

Mrs. spec. univ. Kristina Nuić Prka, dipl. iur.

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske  

Dottoressa Emanuela Panke, Presidente Iter Vitis

Iter Vitis - Les chemins de la vigne

prof. dr Đurđica Perović

Univerzitet Crne Gore - Fakultet za turizam i hotelijerstvo

dr. sc. Mateja Petračić

Veleučilište u Karlovcu   

dr. sc. Danijela Petrović, izv. prof.

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru  

Marta Pintur Bosna, magistra politologije                   

Ravni Kotari - Udruga za ruralni razvoj  

izv. prof. dr. sc. Ana Portolan

Sveučilište u Dubrovniku  

dr. sc. Ljudevit Pranić

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu  

dr. Anton Puškarić

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Republika Srbija  

dr. sc. Jelena Putica Džajić, docent

Sveučilište u Mostaru  

Prof. d'r Gabriela Rakičević

Универзитет Св, Климент Охридски-Битола; Факултет за туризам и угостителство-Охрид, Република С. Македонија  

dr. sc. Sanja Raspor Janković, prof. v. š.

Veleučilište u Rijeci  

mr. sc. Ružica Rašperić, dipl. oec.

Sveučilište Vern, Visoka škola za komunikacijski  menadžment Edward.  Bernays, Ekonomski fakultet Zagreb  

Mary Ann Rukavina Cipetić

GTF-Inicijativa za održivi rast  

dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š.

Veleučilište Baltazar Zaprešić  

dr. sc. Darja Sokolić

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu  

dr Vladimir Stojanović, redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet (Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo) Novi Sad  

izv. prof. Violeta Šoljić, dr. med. 

Sveučilište u Mostaru Fakultet zdravstvenih studija  

doc. dr. sc. Marko Šostar, prof. v. š.

Veleučilište u Požegi  

dr. sc. Vajdana Tomić, izvan. prof.

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru  

prof. dr Zorica Vasiljević, redovni profesor u mirovini

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu   

prof. dr Željko Vaško

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci  

MSc Dragan Vukolić

Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerzitet za poslovne studije Banja Luka  

prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek  

  Organizacija - Sve